Publicaciones de la categoría: El currículum

El currículum en Català

Elcurrículum 

 Elcurrículum és un document que té força flexibilitat a l’hora de presentar lesdades, segons l’àmbit de l’activitat que es desenvolupa. Tanmateix, hi ha unsblocs d’informació que són imprescindibles. 

 

Dades personals
Nomi cognoms:
Datade naixement:
Adreçacompleta:
Telèfon:
Telèfonmòbil:
Adreçaelectrònica:
Dades acadèmiques
Empleneunomés els darrers estudis que hagueu fet. Feu-hi constar les dades acadèmiquessignificatives per al curs que es demana l’accés.
Estudisprimaris (centre i any de finalització):
Estudissecundaris (centre i any de finalització):
Estudissuperiors (centre i any de finalització):
Especialitzacions(centre i any de finalització):
                           
Altra formació
Empleneunomés la informació que sigui pertinent per al curs a què es vol accedir.
Coneixementsde llengües:
Coneixementsinformàtics:
Permisosde conducció:
Altres:
Experiència professional
Només l’experiència professional significativa peral curs a què voleu accedir. Feu-hi constar el càrrec,
l’empresa o organismes per als quals heu treballat iuna breu descripció de la tasca desenvolupada.
1.______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Altres dades que es vulguin ferconstar
Nomésles que siguin significatives per al curs a què es vol accedir
Bequeso premis:
Participacióen institucions:
Altres:

El currículum en Català

El currículum 

 El currículum és un document que té força flexibilitat a l’hora de presentar les dades, segons l’àmbit de l’activitat que es desenvolupa. Tanmateix, hi ha uns blocs d’informació que són imprescindibles. 

 

Dades personals
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Adreça completa:
Telèfon:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
Dades acadèmiques
Empleneu només els darrers estudis que hagueu fet. Feu-hi constar les dades acadèmiques significatives per al curs que es demana l’accés.
Estudis primaris (centre i any de finalització):
Estudis secundaris (centre i any de finalització):
Estudis superiors (centre i any de finalització):
Especialitzacions (centre i any de finalització):
                           
Altra formació
Empleneu només la informació que sigui pertinent per al curs a què es vol accedir.
Coneixements de llengües:
Coneixements informàtics:
Permisos de conducció:
Altres:
Experiència professional
Només l’experiència professional significativa per al curs a què voleu accedir. Feu-hi constar el càrrec,
l’empresa o organismes per als quals heu treballat i una breu descripció de la tasca desenvolupada.
1. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Altres dades que es vulguin fer constar
Només les que siguin significatives per al curs a què es vol accedir
Beques o premis:
Participació en institucions:
Altres:

El currículum en Català

El currículum 

 El currículum és un document que té força flexibilitat a l’hora de presentar les dades, segons l’àmbit de l’activitat que es desenvolupa. Tanmateix, hi ha uns blocs d’informació que són imprescindibles. 

 

Dades personals
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Adreça completa:
Telèfon:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
Dades acadèmiques
Empleneu només els darrers estudis que hagueu fet. Feu-hi constar les dades acadèmiques significatives per al curs que es demana l’accés.
Estudis primaris (centre i any de finalització):
Estudis secundaris (centre i any de finalització):
Estudis superiors (centre i any de finalització):
Especialitzacions (centre i any de finalització):
                           
Altra formació
Empleneu només la informació que sigui pertinent per al curs a què es vol accedir.
Coneixements de llengües:
Coneixements informàtics:
Permisos de conducció:
Altres:
Experiència professional
Només l’experiència professional significativa per al curs a què voleu accedir. Feu-hi constar el càrrec,
l’empresa o organismes per als quals heu treballat i una breu descripció de la tasca desenvolupada.
1. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Altres dades que es vulguin fer constar
Només les que siguin significatives per al curs a què es vol accedir
Beques o premis:
Participació en institucions:
Altres:

El currículum en Català

El currículum 

 El currículum és un document que té força flexibilitat a l’hora de presentar les dades, segons l’àmbit de l’activitat que es desenvolupa. Tanmateix, hi ha uns blocs d’informació que són imprescindibles. 

 

Dades personals
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Adreça completa:
Telèfon:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
Dades acadèmiques
Empleneu només els darrers estudis que hagueu fet. Feu-hi constar les dades acadèmiques significatives per al curs que es demana l’accés.
Estudis primaris (centre i any de finalització):
Estudis secundaris (centre i any de finalització):
Estudis superiors (centre i any de finalització):
Especialitzacions (centre i any de finalització):
                           
Altra formació
Empleneu només la informació que sigui pertinent per al curs a què es vol accedir.
Coneixements de llengües:
Coneixements informàtics:
Permisos de conducció:
Altres:
Experiència professional
Només l’experiència professional significativa per al curs a què voleu accedir. Feu-hi constar el càrrec,
l’empresa o organismes per als quals heu treballat i una breu descripció de la tasca desenvolupada.
1. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Altres dades que es vulguin fer constar
Només les que siguin significatives per al curs a què es vol accedir
Beques o premis:
Participació en institucions:
Altres:
A %d blogueros les gusta esto: